Aktualności


Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze – termin składania wniosków na rok szkolny 2019/2020

Data:
Kategoria: Aktualności

Na mocy art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty, nabór wniosków jest prowadzony od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, natomiast w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.

W oparciu o art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty w uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminów

W związku z powyższym informuję, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze  na rok szkolny 2019/2020 można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu pok. Nr 2 b w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 700 do 1500 , we wtorek w godz. od 700 do 1700, w piątek od 700 do 1300

– od 2 września 2019r. do dnia 16 września 2019r.,

– w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego 2020r. – do dnia 15 lutego 2020r.

– a w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie do dnia 15 października 2019r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00zł. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku ( tj. np. za m-c  sierpień 2019r. )

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

  1. Rodziców niepełnoletniego ucznia,
  2. Pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
  3. Dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka.
Udostępnij: