Aktualności


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Data:
Kategoria: Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

Gmina Zarzecze zamierza aplikować o środki w ramach w/w Programu.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
– dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);

– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

– korzystaniu z dóbr kultury

– wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego, którego rodzic pobiera świadczenie pielęgnacyjne nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zarzeczu – 16 640 11 86 w terminie do dnia 23 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że usługi asystenta mogą świadczyć:

– osoby posiadające dokument potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny

– osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

Udostępnij: