Aktualności


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022″

Data:
Kategoria: Aktualności

Gmina Zarzecze w roku 2022 przystąpiła do realizacji programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej.

Działania skierowane będą do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu, tj.:

–  dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym,
lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie
z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. a) wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj.:
  • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej
    i czynnościach pielęgnacyjnych;
  • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
  • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
  • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:

Limit godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgodnie z regulaminem programu przypadających na
1 uczestnika zadania wynosi nie więcej niż 70 godzin miesięcznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 60 godzin miesięcznie dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 30 dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Gminna Zarzecze zaplanowała limit godzin asystenta w następujący sposób: dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną w wymiarze 25 godzin miesięcznie, dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wymiarze 20 godzin miesięcznie z zaznaczeniem, że wymiar ten może ulec zmianie.

UCZESTNIK PROGRAMU NIE PONOSI ŻADNEJ ODPŁATNOŚCI.

OSOBY ZAINTERESOWANE USŁUGĄ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY
Z GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARZECZU – 16 640 11 86
W TERMINIE DO DNIA 25.03.2022 2022 ROKU.

wymagane dokumenty:

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.pobierz

Klauzula informacyjna- pobierz

Zaświadczenie lekarskie dotyczące Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”pobierz

Karta zgłoszenia do Programu- pobierz 

 

Udostępnij: