Aktualności


PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2024

Data:
Kategoria: Aktualności

Gmina Zarzecze w roku 2024 planuje przystąpić do realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

 

Cel programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem

opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad

osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb

osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych

powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Adresaci Programu:

Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

 

UCZESTNICY PROGRAMU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPŁATNOŚCI.

OSOBY ZAINTERESOWANE USŁUGĄ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARZECZU – 16 640 11 86 W TERMINIE DO DNIA 13.11.2024r. ROKU

 

 

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować: listownie, na adres: ul. Długa 7, 37 – 205 Zarzecze, za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: gops.zarzecze@zarzecze.itl.pl

 

 1. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pana Arkadiusza Korbelak, z którym można się kontaktować listownie, na adres: ul. Długa 7, 37 – 205 Zarzecze, za pośrednictwem poczty e‑mail, na adres: rodo.jednostki@zarzecze.itl.pl

 

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO tj. do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 10 RODO m.in w celu:
 • przyznawania  i wypłacania świadczeń z pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej
 • przeprowadzania wywiadów środowiskowych,
 • zawierania kontraktów socjalnych,
 • sporządzania kart informacyjnych do celów pomocy społecznej,
 • sporządzania decyzji i wydawania zaświadczeń,

 

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • podmioty uprawnione jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • podmioty przetwarzające na podstawie wiążących umów powierzenia lub inni administratorzy danych przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu takie jak: podmioty świadczące usługi informatyczne i hostingowe, podmioty świadczące pomoc prawną, lub inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, oraz prowadzące działalność pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące działalność płatniczą np. banki.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres określony właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa z uwzględnieniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych – z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa wskazane powyżej.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy Państwa zdaniem dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

8. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij: