Aktualności


Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

Data:
Kategoria: Aktualności

Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Projekt

CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU

CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA

 

Rekrutacja trwa do 21 marca 2018 r.

Warunki udziału:

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby

 • w wieku od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne,
 • zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC),
 • należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, niezarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą
  w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału
  w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich
  4 tygodni).

W szczególności zachęcamy do udziału w projekcie kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach
i osoby niepełnosprawne.

OFEROWANE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU DLA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK:

 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
 • pośrednictwo pracy,
 • certyfikowane szkolenia zawodowe – przewidziane dla 45 uczestników projektu, którzy zostaną przeszkoleni pod potrzeby konkretnych przedsiębiorców – ,
 • staże zawodowe do 5 miesięcy.

Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmie również m.in.:

 • Wypłatę stypendium szkoleniowego
 • Wypłatę stypendium stażowego
 • Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia


WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA to również szansa dla przedsiębiorców, którzy również mogą zgłosić się do uczestnictwa w projekcie i skorzystać z szansy na pozyskanie pracownika odpowiadającemu na potrzeby pracodawcy.

PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH ORGANIZOWANYCH STAŻY MOGĄ LICZYĆ NA:

 • przeszkolenie osoby pod konkretne potrzeby firmy,
 • pokrycie w całości kosztów wynagrodzenia stażysty do 5 miesięcy.

PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH SUBSYDIOWANEGO ZATRUDNIENIA I WYPOSAŻENIA/DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY MOGĄ LICZYĆ NA:

 • refundację pracodawcy do 50% całkowitych kosztów zatrudnienia pracownika
  w okresie 12 miesięcy,
 • wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy zostanie udzielone w kwocie maksymalnie
  19 000,00 zł brutto.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 8.00 – 15.00 lub
 • za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. , ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie zetorzeszow.pl

BIURO PROJEKTU:

ZETO – RZESZÓW Sp. z o.o. ul. Rejtana 55, 35-326 Rzeszów

tel. 17 7801627 lub 531 106 281

adres e-mail: czasnastaz@zetorzeszow.pl

Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plakat

Udostępnij: