Zarzecze, dnia 7.03.2019 r.

ZP.271.9.2019

ZAPYTANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.z 2018 roku, poz. 1986) 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze zaprasza do składania ofert na: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zarzecze”

 Opis przedmiotu zamówienia:Zadanie obejmuje przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowościach:

  1. Maćkówka, dz. nr 67, km 0+000 – 0+110
  2. Pełnatycze, dz. nr 610, km 0+000 – 0+230

w zakresie:

Przebudowa drogi gminnej G 111146R w Maćkówce:

– profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne: 385,00 m2

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości po zagęszczeniu 15 cm: 385,00 m2

– wykonanie nawierzchni asfaltowych bitumiczno-grysowych o gr. 5cm: 330,00 m2

– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm szer. 30 cm, średnia gr. 5 cm: 3,30 m3

 

Przebudowa drogi gminnej G 111170R w Pełnatyczach:

– profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne: 805,00 m2

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości po zagęszczeniu 15 cm: 805,00 m2

– wykonanie nawierzchni asfaltowych bitumiczno-grysowych o gr. 5 cm: 690,00 m2

– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm szer. 30 cm, średnia gr. 5cm: 6,90 m3

Informacje ogólne:

  1. Termin realizacji zamówienia: 28 czerwiec 2019 r.
  2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze, 37-205 Zarzecze ul. Długa 7
  3. Termin złożenia oferty: 18 marca 2019 r. 13:00 w formie listu z dopiskiem na kopercie  Przebudowa dróg gminnych (nie otwierać przed 18.03.2019 godz. 13:15)
  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 18.03.2019 r., godz. 13:15
  5. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury, przelew
  6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, inwestycje.zarzecze@post.pl

 

 Załączniki do zapytania cenowego:

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Przedmiar robót Maćkówka 67

Przedmiar robót Pełnatycze 610

Protokół rozeznania cenowego – przebudowa dróg gminnych