Zarzecze, dnia 18.11.2019 r.

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Zarzecze ogłasza ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu

Przedmiotem licytacji jest samochód: FORD TRANSIT

rok produkcji: 1999

data pierwszej rejestracji: 02.03.1999 r.

nr rejestracyjny: RPZ 01WX

VIN: WF0CXXGBVCXK06229

Pojemność silnika: 2496 cm³

Moc silnika: 56 kW

Paliwo: olej napędowy

Liczba miejsc ogółem: 6

Liczba miejsc siedzących: 6

Masa własna pojazdu: 1878 kg

Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem: 1300 kg

Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca: 750 kg

Dopuszczalna ładowność: 922 kg

Dopuszczalna masa całkowita: 2800 kg

Liczba osi: 2

Liczba miejsc: 6

Liczba osi: 2

Samochód bez ważnego badania technicznego.

Ubezpieczenie: aktualne

Aktualny przebieg: 346.798 km

Licytacja odbędzie się dnia 26 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Zarzecze.

 

  1. Cena wywoławcza brutto wynosi: 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
  2. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Paweł Płocica – tel. 605 525 333.
  3. Istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Zarzecze, przy Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu, po wcześniejszym umówieniu terminu.
  4. W licytacji mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w odpowiedniej wysokości w określonym miejscu i w czasie podanym w ogłoszeniu.
  5. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł na konto Urzędu Gminy Zarzecze: 54 9106 0008 2002 0000 0794 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2019 roku z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu, którego wadium dotyczy.
  6. Osoby prawne biorące udział w licytacji powinny przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru.
  7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacji. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia licytacji.
  8. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zostanie zwrócone, natomiast wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
  9. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy żaden z uczestników aukcji nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej, lub uczestnik, który wygrał aukcję, uchylił się od zawarcia umow
  10. Minimalna wysokość postąpienia 100 zł (słownie: sto złotych).