W związku z ograniczeniem przemieszczania się ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 25 marca 2020 r., nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna zostaje unieważniony.

Informacja o nowym przetargu i jego zasadach pojawi się niebawem na naszej stronie internetowej www.gminazarzecze.pl

 

 

 


Centrum Kultury w Zarzeczu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego pochodzącego z wycinki drzew

DREWNO OPAŁOWE

LP GATUNKI LOKALIZACJA ILOŚĆ W MP CENA BRUTTO WYWOŁAWCZA
Część 1 Jesion, tuja, czeremcha, kasztanowiec PARK 13,25 1.860,99

DREWNO UŻYTKOWE

LP GATUNKI LOKALIZACJA ILOŚĆ W MP CENA BRUTTO WYWOŁAWCZA
Część 2 Jesion PARK 9,21 6.032,04

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2020 roku o godz. 11:00 w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu

Przedmiot przetargu można oglądać w zespole parkowo-pałacowym w Zarzeczu, ul. Księdza Stanisława Gajeckiego 5, po telefonicznym umówieniu pod nr telefonu 16 640 15 14, ck_zarzecze@wp.pl

Warunki przetargu

Wysokość minimalnego postąpienia 20 złotych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do godz. 10:30 dnia 30 marca 2020 r.

W części 1 wadium wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)

W części 2 wadium wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Centrum Kultury w Zarzeczu:

Bank Spółdzielczy w Przeworsku – nr 37 9106 0008 2002 0018 7844 0001

tytułem: „Wadium – przetarg drewno – część … (należy wpisać wszystkie pozycje, o które się Państwo ubiegają)

 • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Wygrywający uczestnik przetargu zobowiązany będzie do zawarcia umowy i zakupu całej partii drewna w danej części przetargu.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
 • Wadium przepada jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zgłosi co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą, lub osoba, która przetarg wygrała nie uiści ceny osiągniętej w przetargu w terminie podanym w ogłoszeniu, czyli 7 dni od podpisania umowy.
 • Zwrot wadium dla osób, które nie wygrały przetargu, nastąpi niezwłocznie po przetargu.
 • Dyrektor Centrum Kultury w Zarzeczu zastrzega sobie prawo odwołania lub nieważnienia przetargu z ważnych powodów.
 • Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
 • Cenę osiągniętą w wyniku przetargu należy uiścić na rachunek bankowy Centrum Kultury w Zarzeczu, po zawarciu umowy w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Podpisanie umowy oraz wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i uiszczeniu ceny nabycia.
 • Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach formalnych dotyczących przetargu jest Barbara Szczygieł – ck_zarzecze@wp.pl
 • Załadunek i transport drewna opałowego nabywca wykona we własnym zakresie w terminie ustalonym ze sprzedawcą.