Protokół rozeznania cenowego

 

 

Zarzecze, dnia 16.07.2018 r.                                                                                                                                                                                             ZP.271.24.2018

        

 

                                                                                                                                                Do Wykonawców

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) 

 

 1. Nazwia i adres Zamawiającego:

Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175 zaprasza do składania ofert na zamówienie:

“Budowa placu zabaw na działce nr 971 w Żurawiczkach

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objemujących budowę placu zabaw z obiektami małaj architektury i ogrodzeniem na działce nr 971 w Żurawiczkach, gm. Zarzecze.

Zakres robót do wykonania – zgodnie z przedmiarem robót i projektem budowlanym:

– wykonanie wykopów  pod fundamenty ogrodzenia – 118,50 m

– betonowanie słupków ogrodzeniowych betonem B20 (C16/20) – 112,50 m

– montaż prefabrykowanych elementów ogrodzenia tj: cokół (podmurówka) betonowa 6x25x240cm, pustak ogrodzeniowy 20x20x25cm – 112,50 m

– montaż ogrodzeniowych przęseł panelowych, gr. drutu min. 4mm, wys.123cm  – 112,50 m

– montaż furtek o wym 1,0×1,5m (szt.2) i bramy dwuskrzydłowej (4,0×1,5m)

– montaż urządzeń zabawowych zgodnie z przedmiarem robót i projektem bud.-wyk.

– montaż ławek z oparciami (2 szt.) i koszy na śmieci 35l (2 szt.)

 

Wszystkie zamontowane urządzenia zabawowe powinny mieć atest i być przystosowane dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 14 lat.

 

 • Informacje ogólne:
 1. Termin realizacji zamównienia: 28 wrzesień 2018 r.
 2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
 3. Termin złożenia oferty: do 30 lipca 2018 r. 9.00 w formie listu z dopiskiem na

kopercie: Budowa placu zabaw Żurawiczki (nie otwierać przed godz. 9.15 dnia 30.07.2018 r.)

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 30.07.2018 r., godz. 9.15
 2. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury, przelew
 3. Warunki gwarancji: 36 miesięcy
 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, 695 553 332

 

 1. Załączniki do zapytania cenowego:
 1. Formularz ofertowy
 2. Przedmiar robót
 3. Projekt budowlany