ZP.271.21.2018                                                                                                                                                             Zarzecze, dnia  22.06.2018 r.

              

                                                                                                                     Do Wykonawców

  

                                                                      ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) 

 

 I.  Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175 zaprasza do składania ofert na zamówienie:

“Budowa wiaty wolnostojącej wielofunkcyjnej na działce nr 787/2 w Maćkówce

 

 II.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objemujących budowę wiaty wolnostojącej konstrukcji drewnianej na działce nr 787/2 w Maćkówce, gm. Zarzecze.

Zakres robót do wykonania:

– wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe (18 szt.) – 18,20 m3

– wykonanie podkładów betonowych dla stóp fundamentowych z betonu żwirowego B10 (C8/10) – 1,15 m3

– zbrojenie stóp i słupów – 18 szt.

– montaż płaskowników w celu montażu słupów drewnianych S1 – 36 szt.

– betonowanie stóp i rdzeni betonem żwirowym B20 (C16/20)- 18 szt.

– wykonanie dwuwarstwowej izolacji pionowej przeciwwilgociowej stóp i rdzeni żelbetowych – 20,52 m2

– montaż konstrukcji drewnianej wiaty i łącznika (słupy 16×16, płatwie (ramy) 16×20) wraz z impregnacją dekoracyjno-ochronną, kolor teak

– montaż konstrukcji drewnianej dachu wiaty i łącznika (krokwie zwykłe 7×14, krokwie narożne
i koszowe 10×14, jętki 2x6x18, zastrzały 10×10) wraz z impregnacją dekoracyjno-ochronną, kolor teak

– montaz deski czołowej – 54,00 m

– łacenie połaci dachowych łatami drewnianymi 38x50mm – 176,00 m2

– pokrycie połaci dachowych blachą stalowa powlekaną trapezową, kolor wiśniowy – 176,00 m2

– montaż rynien PCV 100mm – 54,00 m

– montaż rur spustowych PCV 90mm – 12,00 m

– montaż gąsiorów – 42,20 m

– montaz pasów podrynnowych z blachy powlekanej – 54,00 m

– wykonanie balustrady drewnianej wys. 1,10 m – 42,60 m2

– wykonanie warstw konstrukcyjnych posadzek (podład z pospółki zagęszczonej mechanicznie – 23,54 m3

– wykonanie podkładów betonowych z betonu żwirowego B10 (C8/10) – 13,42 m3

– wykonanie podłogi struganej gr.32mm na legarach 8x8cm układachy krzyżowo – 111,39 mm

– impregnacja preparatami olejnymi  podłogi drewnianej wiaty – 111,39 m2

– wykonanie nawierzchni z kostki brukowej  gr. 6cm w łączniku – 18,96 m2

 

III.  Informacje ogólne:

 1. Termin realizacji zamówienia: 28 wrzesień 2018 r.
 2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
 3. Termin złożenia oferty: do 29 czerwca 2018 r. 9.00 w formie listu z dopiskiem na kopercie: Budowa wiaty Maćkówka (nie otwierać przed godz. 9.15 dnia 29.06.2018 r.)
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9 dnia 29.06.2018 r., godz. 9.15
 5. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury, przelew
 6. Warunki gwarancji: 36 miesięcy
 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29,  695 553 332

 

IV.  Załączniki do zapytania cenowego:

 1. Formularz ofertowy
 2. Przedmiar robót
 3. Projekt budowlany
 4. Zapytanie cenowe