ZP.271.31.2018                                                                                                                                                                                                                                                      Zarzecze, dnia 27.08.2018 r.

                 

                                                                                                                                                                                                               Do Wykonawców

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) 

 

 I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175 zaprasza do składania ofert na zamówienie:

“Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zalesiu-Parcelacja, stacja trafo Zalesie 2

 

 II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych związanych z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zalesiu-Parcelacja, stacja trafo Zalesie 2, zgodnie z załączonym projektem budowlanym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

 III. Informacje ogólne:

 1. Termin realizacji zamównienia: 30 listopada 2018 r.
 2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
 3. Termin złożenia oferty: do 3 września 2018 r. 10.00 w formie listu z dopiskiem na  kopercie: Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zalesiu-Parcelacja (nie otwierać przed godz. 10.15 dnia  03.09.2018 r.)
 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 03.09.2018 r., godz. 10.15
 2. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury, przelew
 3. Warunki gwarancji: 36 miesięcy
 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29,  695 553 332

 

IV. Załączniki do zapytania cenowego:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt budowlany – mapa
  Projekt budowlany – opis
  Projekt budowlany – schemat
  Projekt budowlany – zestawienia
 3. Przedmiar robót
 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót