Zarzecze, dnia 03.07.2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                         ZP.271.27.2018

        

         

                                                                                                                                                                             Do Wykonawców

 

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) 

 

 I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175 zaprasza do składania ofert na zamówienie:

“Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zalesiu-Parcelacja, stacja trafo Zalesie 2

 

 II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych związanych z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zalesiu-Parcelacja, stracja trafo Zalesie 2, zgodnie z załączonym projektem budowlanym, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

 III. Informacje ogólne:

  1. Termin realizacji zamównienia: 30 listopada 2018 r.
  2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
  3. Termin złożenia oferty: do 10 sierpnia 2018 r. 10.00 w formie listu z dopiskiem na  kopercie: Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zalesiu-Parcelacja (nie otwierać przed godz. 10.15 dnia  10.08.2018 r.)
  1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 10.08.2018 r., godz. 10.15
  2. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury, przelew
  3. Warunki gwarancji: 36 miesięcy
  4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, 695 553 332

 IV. Załączniki do zapytania cenowego:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt budowlany – mapa

2. Projekt budowlany – Oświet.wydz. Zalesie 2 Bud

2. Projekt budowlany – SO-1 na st. trafo 2 8

2. Projekt budowlany – Zestawienia

3.Przedmiar robót

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych