ZP.271.32.2018                                                                                                                                                                                                                    Zarzecze, dnia 27.08.2018 r.

        

         

                                                                                                                                                                                                                     Do Wykonawców

 

  

ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175 zaprasza do składania ofert na zamówienie:

         “BUDOWA WYDZIELONEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ W ZARZECZU, STACJA TRAFO  ZARZECZE 3

 

 II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych związanych z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zarzeczu – osiedle, stracja trafo Zarzecze 3, zgodnie z załączonym projektem budowlanym, przedmiarem robót.

 

 III. Informacje ogólne:

 1. Termin realizacji zamówienia: 31 października 2018 r.
 2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
 3. Termin złożenia oferty: do 3 września 2018 r. 11.00 w formie listu z dopiskiem na

kopercie: Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zarzeczu- osiedle (nie otwierać przed godz. 11.15 dnia  03.09.2018 r.)

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 09.2018 r., godz. 11.15
 2. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury, przelew
 3. Warunki gwarancji: 36 miesięcy
 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29,  695 553 332

 

IV. Załączniki do zapytania cenowego:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt budowlany opis
  Projekt budowlany – schemat
  Projekt budowlany – mapa1
  Projekt budowlany – mapa2
 3. Przedmiar robót