Zarzecze, dnia 09.08.2018 r.

ZP.271.29.2018

Do Wykonawców

ZAPYTANIE CENOWE

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.)

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175 zaprasza do składania ofert na zamówienie: “Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zarzeczu, stacja trafo Zarzecze 3”

II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych związanych z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zarzeczu – osiedle, stacja trafo Zarzecze 3, zgodnie z załączonym projektem budowlanym, przedmiarem robót.

III. Informacje ogólne:
1. Termin realizacji zamównienia: 31 października 2018 r.
2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
3. Termin złożenia oferty: do 23 sierpnia 2018 r. godz. 10.00 w formie listu z dopiskiem na kopercie: Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Zarzeczu-
osiedle (nie otwierać przed godz. 10.15 dnia 23.08.2018 r.)
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 23.08.2018 r., godz. 10.15
5. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury, przelew
6. Warunki gwarancji: min. 36 miesięcy
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, 695 553 332

IV. Załączniki do zapytania cenowego:

01 Formularz ofertowy

02 Projekt budowlany 1

02 Projekt budowlany 2

02 Projekt budowlany 3

02 Projekt budowlany 4

03 Przedmiar robót