Zarzecze, dnia 22.01.2020 r.

ZP.271.7.2020

ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) 

 

 Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze

zaprasza do składania ofert na: „Dostawa betonu towarowego na potrzeby Gminy Zarzecze”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Zadanie obejmuje dostawę betonu towarowego klasy C25/30, W8 (beton  wodoszczelny), klasa ekspozycji XC3 w ilości 200 m3 w celu przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Pełnatycze i Zarzecze.
  2. Dostawa mieszanki betonowej w betonomieszarkach o pojemności 10 m3, w ilości ok. 20-30 m3 na dobę.
  3. Zgłoszenie zapotrzebowania na dostawę betonu nastąpi telefonicznie lub pisemnie, co najmniej dwa dni wcześniej przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Zarzecze.
  4. Przyjęta powyżej ilość mieszanki betonowej jest szacunkowa i może ulec zmianie ± 25%.

Informacje ogólne:

  1. Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2020 r.
  2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
  3. Termin złożenia oferty: do 29 stycznia 2020 r. 9:00 w formien listu z dopiskiem na kopercie  „Dostawa betonu – Gmina Zarzecze (nie otwierać przed  29.01.2020 godz. 9:15)”
  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 29.01.2020 r., godz. 9:15
  5. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew
  6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, kom.  695 553 332

 

Załączniki do zapytania cenowego:

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO