ZP.271.11.2019.PB                                                                                                                                                              Zarzecze, dnia  09.05.2019 r.

 

                                                                                                                                                            Do Wykonawców

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.)

 

 I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze zaprasza do składania ofert na:

“Dostawa betonu towarowego na potrzeby Gminy Zarzecze”

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zadanie obejmuje dostawę betonu towarowego klasy C25/30, W8 (beton  wodoszczelny), klasa ekspozycji XC3 w ilości 100 m3 w celu budowy drogi dojazdowej gminnej w miejscowości Pełnatycze.
 2. Dostawa mieszanki betonowej w betonomieszarkach o pojem. 10 m3 , ilości 20-30 m3/dobę.
 3. Zgłoszenie zapotrzebowania na dostawę betonu nastąpi  telefonicznie lub pisemnie co najmniej dwa dni wcześniej przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Zarzecze.

 

III. Informacje ogólne:

 1. Termin realizacji zamówienia: 28 czerwiec 2019 r.
 2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
 3. Termin złożenia oferty: do 17 maja 2019 r. 9.00 w formie listu z dopiskiem na kopercie  Dostawa betonu – Gmina Zarzecze (nie otwierać przed 17.05.2019 godz. 9.15)
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 17.05.2019 r., godz. 9.15
 5. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, kom.  695 553 332

 

IV. Załączniki do zapytania cenowego:

 1. Formularz ofertowy

 

……………………………….

podpis Zamawiającego

 

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Gminy Zarzecze  www.gminazarzecze.pl
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarzecze
 3. a/a

 

Protokół rozeznania cenowego