Zarzecze, dnia 27.08.2019 r.

ZP.271.16.2019.PP

 ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.)

 

Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze zaprasza do składania ofert na: „Dostawa i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje dostawę i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Wysokość podnoszenia – 2,95 m.
 2. Wielkość platformy – 1,00 x 1,25 m.
 3. Określenie strony wjazdu/wyjazdu – kątowy lub na wprost.
 4. Urządzenie przeznaczone do użytku publicznego.
 5. Montaż na do ścian zewnętrznych (nośnych) budynku lub/i na istniejącej płycie betonowej 20 cm.
 6. Udźwig – min. 250 kg.
 7. Awaryjna praca urządzenia (góra, dół) w razie braku prądu sieciowego 230V (awaryjne opuszczanie i podnoszenie platformy).

Informacje ogólne:

 1. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2019 r.
 2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze.
 3. Termin złożenia oferty: do 2 września 2019 r. 9:00 w formie listu z dopiskiem na kopercie: PLATFORMA (nie otwierać przed 2.09.2019 godz. 9:15).
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 2.09.2019 r., godz. 9:15
 5. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29,

Załączniki do zapytania cenowego:

 1. Oferta-platforma