Polska-Zarzecze: Pompy grzewcze

2018/S 186-419680

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Zarzecze
Zarzecze 175
Zarzecze
37-205
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Płocica
Tel.: +48 166401529
E-mail: inwestycje.zarzecze@post.pl
Faks: +48 166401579
Kod NUTS: PL822Adresy internetowe: Główny adres: http://www.gminazarzecze.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gminazarzecze.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Zarzecze i Gminy Rokietnica w ramach projektu „Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica”

Numer referencyjny: ZP.271.33.2018

II.1.2)Główny kod CPV

42511110

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Zarzecze i Rokietnica, która jest realizowana w ramach projektu Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica. Zadanie obejmuje między innymi dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 46 szt. pompciepła służących do przygotowywania c.w.u. i c. o.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45300000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL82
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gmin Zarzecze i Rokietnica

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy Zarzecze i Rokietnica, która jest realizowana w ramach projektu Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica.

Zadanie obejmuje między innymi:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 46 szt. pompciepła służących do przygotowywania c.w.u. i c. o., w tym:

a) w gm. Zarzecze (łącznie 34 szt.): 27 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy min. 2,80 kW; 2 szt. pomp ciepła doc.o i c. w. u o mocy min. 10 kW; 5 szt. pomp ciepła do c.o i c. w. u o mocy min. 15 kW,

b) w gm. Rokietnica (łącznie 12 szt.): 11 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy min. 2,80 kW, 1 szt. pomp ciepła doc.o i c. w. u i c.o o mocy min. 10 kW,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego,

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 1 do SIWZ (pompa do CWU i pompa do CWU oraz CO) oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Rodzaj czynnika chłodniczego / Waga: 10
Kryterium jakości – Nazwa: Współczynnik COP przy A7/W35 / Waga: 10
Kryterium jakości – Nazwa: Współczynnik COP (wg PN-EN 16147; A10/W15-45) / Waga: 15
Kryterium jakości – Nazwa: Natężenie hałasu / Waga: 5
Cena – Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.2.2. sytuacja ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej jednego zamówienia, polegającego na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 15 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu lub co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem pomp ciepła o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie min. 50 kW – w ramach jednego kontraktu.

6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).

7.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy.

8.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg załącznika 4 do SIWZ.

8.3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

9.6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8.7.2 SIWZ.

9.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów

10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6.2 SIWZ. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) Jednolity Dokument, o którym mowa w pkt. 8.2 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej 1 zamówienia, polegającego na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 15 instalacji (zestawów)– w ramach jednego kontraktu lub co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem pomp ciepła o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie min. 50 kW – w ramach 1 kontraktu

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Z wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa, o której mowa w pkt. 1

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w §16 projektu Umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 07/11/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 07/11/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Urząd Gminy Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175, pokój nr 9, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy zł).

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

a) karta techniczna pompy ciepła do przygotowania CWU obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1ca do SIWZ zgodnie z pkt. 6.1 projektu,

b) karta techniczna pompy ciepła do CWU oraz CO obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1cb SIWZ zgodnie z pkt. 6.1 projektu

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-276
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/09/2018
DO POBRANIA: