Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986) 

 Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze, zaprasza do składania ofert na:

“Dostawa kruszywa drogowego i budowlanego na potrzeby Gminy Zarzecze”

 Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje sukcesywną dostawę kruszywa drogowego i budowlanego na potrzeby Gminy Zarzecze w ilości:

Poz. 1.  Kruszywo łamane frakcja 0-31,5mm (kliniec)   –  400 ton

Poz. 2.  Pospółka  –  100 ton

Poz. 3.  Piasek płukany frakcja 0-2mm  –  100 ton

Poz. 4.  Piasek naturalny kopany  –  100 ton

Zakres usługi obejmuje dostawę kruszywa w miejsce na terenie Gminy Zarzecze wskazane przez Zamawiającego. Zgłoszenie zapotrzebowania na kruszywo nastąpi  telefonicznie lub pisemnie co najmniej dwa dni wcześniej przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Zarzecze. Podstawą przyjęcia towaru będzie dokument WZ przewoźnika zawierający datę, rodzaj frakcji kruszywa oraz masę, wydany na żwirowni, kopalni piasku lub przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo do kontrolnego ważenia taboru przed i po rozładunku kruszywa. Fakturacja za dostarczone kruszywo raz na koniec danego miesiąca zgodnie z dokumentami WZ.

Informacje ogólne:

  1. Termin realizacji zamówienia: 31 października 2019 r.
  2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
  3. Termin złożenia oferty: do 18 stycznia 2019 r. 9.00 w formie

listu z dopiskiem na kopercie  Dostawa kruszywa drogowego i budowlanego (nie otwierać przed 18.01.2019 godz. 9.15)

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 18.01.2019 r., godz. 9.15
  2. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury, przelew
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, kom.  695 553 332

    Załączniki do zapytania cenowego:

Oferta kruszywa 2019

Umowa projekt kruszywa 2019

Protokół rozpoznania cenowego