Zarzecze, dnia  28.01.2019 r.

ZP.271.4.2019

ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.z 2018 roku, poz. 1986) 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze

zaprasza do składania ofert na:

 “Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej sieci kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Zalesie, gm. Zarzecze”

 Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie polega na opracowaniu kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej w zakresie budowy sieci kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Zalesie (Wieś) przy niżej wymienionych drogach:

Zakres 1. Teren przyległy do pasa drogi gminnej G 111103R, działka nr 313 – strona lewa:

– długość projektowanego odcinka sieci ok. 520mb,

– punkty oświetleniowe co 50m, szt. 10

– typ projektowanych słupów: S-80 z wysięgnikiem W=1,5m

– typ projektowanych opraw oświetleniowych: LED 100W

– projektowany kabel: YAKXS 4x25mm2

Zakres 2. Teren przyległy do pasa drogi gminnej wewnętrznej, działka nr 511 – strona lewa:

– długość projektowanego odcinka sieci ok.130mb,

– punkty oświetleniowe co 50m, szt. 2

– typ projektowanych słupów: S-80 z wysięgnikiem W=1,5m

– typ projektowanych opraw oświetleniowych: : LED 100W

– projektowany kabel: YAKXS 4x25mm2

Zakres 3. Teren przyległy do pasa drogi gminnej G 111162R, działki nr 281, 266 – strona lewa:

– długość projektowanego odcinka sieci 320mb,

– punkty oświetleniowe co 50m, szt. 6
– typ projektowanych słupów: S-80 z wysięgnikiem W=1,5m

– typ projektowanych opraw oświetleniowych: : LED 100W

– projektowany kabel: YAKXS 4x25mm2

Zakres 4. Teren przyległy do pasa drogi gminnej G 111103R, działka nr 226/1, 226/2 – strona prawa:

– długość projektowanego odcinka sieci 600mb,

– punkty oświetleniowe co 50m, szt. 12

– typ projektowanych słupów: S-80 z wysięgnikiem W=1,5m

– typ projektowanych opraw oświetleniowych: : LED 100W

– projektowany kabel: YAKXS 4x25mm2

Zakres 5. Teren przyległy do pasa drogi gminnej G 111161R , działka nr 227 – strona prawa:

– długość projektowanego odcinka sieci 250mb,

– punkty oświetleniowe co 50m, szt. 5

– typ projektowanych słupów: S-80 z wysięgnikiem W=1,5m

– typ projektowanych opraw oświetleniowych: : LED 100W

– projektowany kabel: YAKXS 4x25mm2

Zakres 6.  Teren przyległy do pasa drogi gminnej G 111160R, działka nr 202 – strona lewa:

– długość projektowanego odcinka sieci 400mb,

– punkty oświetleniowe co 50m, szt. 8

– typ projektowanych słupów: S-80 z wysięgnikiem W=1,5m

– typ projektowanych opraw oświetleniowych: : LED 100W

– projektowany kabel: YAKXS 4x25mm2

Zakres 7.  Teren przyległy do pasa drogi powiatowej P 1594R, działka nr 131 – strona prawa:

– długość projektowanego odcinka sieci 1000mb,

– punkty oświetleniowe co 50m, szt. 20

– typ projektowanych słupów: S-80 z wysięgnikiem W=1,5m

– typ projektowanych opraw oświetleniowych: : LED 100W

– projektowany kabel: YAKXS 4x25mm2

Dokumentacja powinna zawierać uzgodniony projekt  budowlano-wykonawczy (5 egz.) sporządzony na mapie do celów projektowych, przedmiary i kosztorysy inwestorskie oraz opracowaną szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

W trakcie opracowywania dokumentacji należy przewidzieć budowę oświetlenia drogowego zbieżną z zamierzeniem inwestycyjnym rozbiórki i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych sieci napowietrznej na sieć kablową (z wykorzystaniem tras współbieżnych), którego inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A., z uwagi na zły stan techniczny podbudowy słupowej i wysokie koszty eksploatacyjne sieci napowietrznej „nn”.

Informacje ogólne:

  1. Termin realizacji zamówienia: do 30 kwietnia 2019 r.
  2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze
  3. Termin złożenia oferty: do 8 luty 2019 r. 9:00 w formie listu z dopiskiem na kopercie Dokumentacja oświetlenie drogowe Zalesie (nie otwierać przed 8.02.2019 godz. 9:15)
  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 8.02.2019 r., godz. 9:15
  5. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury, przelew
  6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29

Załączniki do zapytania cenowego:

  1. Formularz ofertowy
  2. Szkic sytuacyjny trasy sieci kablowej oświetlenia drogowego w Zalesiu

Protokół rozeznania cenowego – dokumentacja Zalesie