Informacja o unieważnieniu postępowania

Protokół rozeznania cenowego

 

ZP.271.19.2018                                                                                                                                                                              Zarzecze, dnia  21.05.2018 r.

 

 

 

                                                                                                                                           Do Wykonawców

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) 

 

 1. Nazwia i adres Zamawiającego:

Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175 zaprasza do składania ofert na:

       “Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Żurawiczki na dz. nr 8/9”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie dotyczy wymiany przepompowni ścieków w miejscowości Żurawiczki,  gm.Zarzecze.

 

Zakres robót do wykonania:

 1. Roboty ziemne:

Przewidywany zakres robót ręcznych nie więcej niż 15%. Zasypywanie wykopów w 50% ręczne z zagęszczaniem i ubijaniem gruntu w sposób warstwowy wokół studni. Obniżenie poziomu wody gruntowej w gruntach gliniastych za pomocą odwadniania powierzchniowego z wykopu, natomiast poniżej w gruntach piaszczystych za pomocą igłofiltrów.

 1. Roboty montażowe:

– wykonanie w dnie wykopu płyty fundamentowej,

– opuszczanie studni pompowni (z polimerbetonu) do wykopu za pomocą dźwigu,

– wypoziomowanie studni pompowni,

– podłączenie króćców wlotowych i wylotowych,

– przeniesienie i montaż istniejących pomp,

– zasypanie studni warstwami gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwowym,

– montaż szafy zasilająco-sterowniczej na przygotowanym wcześniej fundamencie,

– wykonanie przyłącza elektroenergetycznego,

– rozruch pompowni,

W trakcie robót przełączeniowych zapewnić należy ciągłość odbioru ścieków (prace wykonywać na czynnej kanalizacji).

Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych przepompowni przedstawia przedmiar robót i wytyczne techniczne konserwatora sieci – PGK Przeworsk.

 

 • Informacje ogólne:
 1. Termin realizacji zamównienia: 30 września 2018 r.
 2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
 3. Termin złożenia oferty: do 4 czerwca 2018 r. 9.00 w formie listu z dopiskiem na kopercie Przebudowa przepompowni ścieków Żurawiczki  (nie otwierać przed 04.06.2018 godz. 9.15)
 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 04.06.2018 r., godz. 9.15
 2. Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury, przelew
 3. Okres gwarancji:  minimum 36 miesięcy
 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, 695 553 332

 

 1. Załączniki do zapytania cenowego:
 1. Formularz ofertowy
 2. Przedmiar robót
 3. Opis techniczny – wytyczne do realizacji zadania wydane przez PGK Przeworsk

 

Zapytanie cenowe

Formularz ofertowy

Przedmiar robót

Warunki PGK Przeworsk