Protokół rozeznania cenowego

 

Zarzecze, dnia 22.01.2019 r.

ZP.271.3.2019

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.z 2018 roku, poz. 1986) 

  Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze

zaprasza do składania ofert na: „Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu”

 Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zadanie obejmuje roboty remontowo-budowlane polegające na remoncie dachu płaskiego pokrytego styropapą gr. 15cm wraz z dwoma warstwami papy krycia wierzchniego na budynku Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu, w następującym zakresie:
 2. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

– montaż rusztowań ramowych przyściennych  – 400,00 m2

– rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, gzymsów, rynien, kominów – 35,69 m2

– rozebranie pokrycia dachowego ze styropapy pod montaż krokwi – 27,95 m2

 1. b) roboty ciesielskie i pokrywcze:

– montaż krokwi o przekroju 8x16cm do prefabrykowanych płyt dachowych za pomocą kotew    mechanicznych (przyjęto 4 kotwy  na jedną krokiew) -3,93 m3;

– montaż wiatrolizolacji do więźby dachowej za pomocą kontrłat – 272,00 m2

       – ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm  – 272,00 m2

krycie połaci dachu blachą trapezową aluocynk T18 o masie 185 g/m² (zakład blachy na podwójny trapez) – 272,00 m2

-krycie połaci dachu blachą trapezową aluocynk T35 o masie 185 g/m², grubość 0,5 mm  – 272,00 m2

– montaż deski czołowej – 41,20 m

– montaż gąsiorów, pasa podrynnowego oraz obróbek blacharskich kominów i murów ogniowych;

– montaż rynien stalowych ocynkowanych i podłączenie ich do istniejących rynien ocynkowanych – 41,20 m

 1. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.
 2. Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze robót.
 3. Wymagany okres gwarancji na pokrycie dachowe – 20 lat.
 4. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane – 36 miesięcy.
 5. Zamawiąjący nie przewiduje udzielania zaliczek i płatności częściowych.

Informacje ogólne:

 1. Termin realizacji zamówienia: 28 czerwiec 2019 r.
 2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze, 37-205 Zarzecze ul. Długa 7
 3. Termin złożenia oferty: 5 luty 2019 r. 9:00 w formie listu z dopiskiem na kopercie  Remont dachu Ośrodek Zdrowia Zarzecze  (nie otwierać przed 5.02.2019 godz. 9:15)
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 5.02.2019 r., godz. 9:15
 5. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, 695 553 332

 Załączniki do zapytania cenowego:

Oferta remont dachu 2019

Przedmiar robót – Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu

Przedmiar robót zamienny 28.01.2019

01 Rzut dachu inwentaryzacja

02 Przekrój A-A inwentaryzacja

03 Rzut dachu stan projektowany

04 Przekrój A-A stan projektowany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strona internetowa Gminy Zarzecze  www.gminazarzecze.pl
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarzecze
 3. a/a