Zarzecze, dnia 15.01.2019 r.

ZP.271.2.2019

 

ZAPYTANIE CENOWE

 Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.z 2018 roku, poz. 1986) 

 

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze

zaprasza do składania ofert na:  “Usługa koparko-ładowarką na potrzeby Gminy Zarzecze”

Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje pracę sprzętu koparko-ładowarki na potrzeby Gminy Zarzecze w ilości 100 m-g w celu wykonywania:

a) zadań przy pracach planowanych: załadunek/rozładunek materiałów sypkich i na paletach, roboty ziemne;

b) zadań przy awariach drogowych i sieci wodno-kanalizacyjnej.

Liczba godzin jest orientacyjna i może zostać zwiększona w trakcie okresu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzętu wraz z operatorem w ciągu 6 godzin od zgłoszenia telefonicznego upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Zarzecze o zapotrzebowaniu na w/w sprzęt.

Zamawiający nie pokrywa kosztów dostarczenia sprzętu na miejsce pracy.

Podstawą rozliczenia godzin pracy maszyny będzie karta pracy sprzętu podpisana po każdej robocie przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Zarzecze.

Fakturowanie za pracę koparko-ładowarki nastąpi raz na koniec danego miesiąca zgodnie z kartami prac sprzętu.

Informacje ogólne:

  1. Termin realizacji zamówienia: 31 grudnia 2019 r.
  2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
  3. Termin złożenia oferty: do 25 stycznia 2019 r. 9.00 w formie listu z dopiskiem na kopercie Usługa koparko-ładowarką (nie otwierać przed 25.01.2019 godz. 9:15)
  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 25.01.2019 r., godz. 9:15
  5. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew.
  6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, kom. 695 553 332

 

Załączniki do zapytania cenowego:

Oferta koparka 2019

 

Protokół rozpoznania cenowego