Zarzecze, dnia 4.12.2019 r.

ZP.6840.5.2.2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 121 t.j.)

Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

z przeznaczeniem na cele rolnicze stanowiących własność Gminy Zarzecze, oznaczonych jako:

LP Położenie działki Numer działki Nr KW Pow.
w ha
Opis Okres zawarcia umowy Cena wywoławcza za 1 rok umowy Wysokość wadium
1 Zarzecze 518/3 PR1R/00028170/5 1,37 Działka rolna. Dojazd przez działkę 518/1 w Zarzeczu wzdłuż jej granicy. Działka przeznaczona wyłącznie do wypasu bydła.

Klasa gruntu Ps IV

Do 31.12.2022 548,00 100,00
2 Zarzecze 978/1 PR1R/00051795/2 0,5904 Działka rolna, niezabudowana
z dostępem do drogi publicznej.
Klasa gruntu RI – 0,5904 ha.
Do 31.12.2022 236,00 47,00
3 Zarzecze 978/2 PR1R/00051795/2 0,0397 Działka rolna, niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej.
Klasa gruntu RI – 0,0397 ha
Do 31.12.2022 16,00 3,00
4 Zarzecze 978/3 PR1R/00051795/2 0,4263 Działka rolna, niezabudowana
z dostępem do drogi publicznej.
Klasa gruntu RI – 0,4263 ha
Do 31.12.2022 171,00 34,00
5 Zarzecze 978/4 PR1R/00051795/2 0,1000 Działka rolna, niezabudowana
z dostępem do drogi publicznej.
Klasa gruntu RI – 0,1000 ha
Do 31.12.2022 40,00 8,00

Przetarg odbędzie się w dniu 7 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zarzecze

REGULAMIN PRZETARGU

 1. W przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości mogą brać udział wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 500 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzące przez ten okres osobiście to gospodarstwo, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, tj. gospodarstwo rolne przez rolnika indywidualnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 500 ha, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie Zarzecze, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z gminą Zarzecze.
 2. Uczestnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość, w przypadku uczestnika osoby prawnej dokument pełnomocnictwa.
 3. Okazanie komisji dowodu wpłaty wadium.
 4. Wadium wpłaca się na działkę podając jej numer ewidencyjny.
 5. Wadium należy wpłacić na konto Nr 54 9106 0008 2002 0000 0794 0001 najpóźniej trzy dni przed przetargiem
 6. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu. Uczestnicy przetargu mogą zgłaszać kolejne postąpienia do chwili kiedy po 3-krotnym wywołaniu ostatnio zaoferowanej kwoty nikt nie zgłosi kolejnego postąpienia.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,
 8. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
 9. Wadium ulega również przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego w przypadku, gdy nie żaden z oferentów nie zgłosi postąpienia.
 10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków oraz unieważnienia przetargu.
 11. Umowa zostanie podpisana do dnia określonego w ogłoszeniu.
 12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zarzeczu pok. nr 5 lub telefonicznie nr tel. 16 640 15 29