Aktualności


RAPORT O STANIE GMINY ZARZECZE ZA ROK 2020

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy Zarzecze przedstawia Radzie Gminy Zarzecze raport o stanie gminy za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021r.. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy, oprócz radnych, głos mogą zabierać również mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Zarzecze za 2020 rok, składa pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszenie musi zostać poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. (przywiduje się termin sesji pod koniec czerwca 2021r.)

 

Załączniki:

  1. Raport o stanie Gminy Zarzecze za rok 2020
  2. Przykładowy wzór zgłoszenia
  3. Przykładowy wzór listy poparcia
  4. Klauzula informacyjna.
Udostępnij: