Aktualności


REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCÓW GAZOWYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

Data:
Kategoria: Aktualności

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe. Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać odbiorcy końcowi paliw gazowych w gospodarstwie domowym (odbiorca końcowy – oznacza odbiorcę końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym. Jest więc to osoba, która dokonuje zakupu paliwa jako strona umowy z dostawcą tego paliwa. W tym więc przypadku, to faktura dokumentuje wykonanie takiej umowy, stąd „odbiorcą” w rozumieniu o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu będzie osoba, na którą jest wystawiona faktura. Dodatek więc będzie przysługiwał na wniosek właściciela lokalu lub domu mieszkalnego, który taką umowę zawarł i na którego wystawiane są faktury)

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:
• 2.100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego*,
• 1.500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego** .
*gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca,
**gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.
Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:
• od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
• od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.
Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.
Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.
Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
• dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę

Wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Wnioski przyjmowane będą w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePUAP (wniosek należy opatrzyć podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek (art. 19 ust 2 ustawy).

W gminie Zarzecze wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu, ul. Długa 7, pokój Nr 2 (budynek Urzędu Gminy w Zarzecze na parterze) w poniedziałek, środę, czwartek od 7.00 do 15.00,
we wtorek od 7.00 do 17.00,
w piątek w godz. od 7.00-13.00.
tel. 16 640 11 86

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022r., poz. 2687)

Szczegółowe informacje wraz z wnioskami na stronie internetowej GOPS w Zarzeczu:

https://gopszarzecze.naszops.pl/

https://gopszarzecze.naszops.pl/bip/

 

Udostępnij: