Zarzecze, dnia 22.05.2020 r.

ZP.6840.4.2019.PP

 

Działając na podstawie:

  • 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r. poz. 65 z późn. zm.),
  • 25 ust. 1 i 2, § 26 ust. 1-3, § 28 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490 ze zm.)
  • Uchwały Nr XXVI/196/09 Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Zarzecze (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2009 r. poz. 1279),
  • Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wykazania nieruchomości gruntowych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zarzecze.

Wójt Gminy Zarzecze ogłasza rokowania po czwartym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zarzecze

 

Przedmiot rokowań: Nieruchomość gruntowa niezabudowana pod numerem 987/17 położona na terenie miejscowości Zarzecze (obręb geodezyjny Zarzecze – 0008) o powierzchni 0,1978 ha zapisana w księdze wieczystej nr PR1R/00028170/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przeworsku. Działka nie jest obciążona – w dziale III i IV księgi wieczystej wpisów brak.

Cena wywoławcza: netto 28.500,00 zł + VAT 23% – 6.555,00 zł = brutto 35.055,00 zł

Zaliczka 10% – 3.505,50 zł.

Na przedmiotową działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w wysokości 10 % oraz pisemne złożenie zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zaliczkę w wysokości – 10 % należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zarzecze prowadzony w Banku Spółdzielczym w Przeworsku na numer konta 54 9106 0008 2002 0000 0794 0001 w terminie do 19 czerwca 2020 r. z dopiskiem „Rokowania Zarzecze 987/17

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Zarzecze. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Rokowania Zarzecze 987/17” w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. do Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  • dołączony dowód wpłaty zaliczki.

 

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zarzecze w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca.

Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone cztery przetargi ustne nieograniczone w dniach: 24 czerwca 2019 r., 2 września 2019 r., 8 listopada 2019 r. oraz 21 lutego 2020 r. które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz samego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze, tel. 16 640 15 29.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, zamieszcza się na stronie internetowej www.gminazarzecze.pl.

 


     Zarzecze, dnia 22.06.2020 r.

ZP.6840.4.2019.PP

OGŁOSZENIE

o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości

 

Wójt Gminy Zarzecze ogłasza, że w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Zarzeczu odbyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zarzecze.

 

Miejscowość

nr ewid.

Pow. działki KW Uczestnicy dopuszczeni Cena wywoławcza

brutto

Cena uzyskana Imię
i Nazwisko nabywcy
Zarzecze

987/17

0,1978 PR1R/00028170/5 1 35.055,00 35.178,00 Marek Stęc