Na mocy Uchwały Nr 156/3416/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 maja 2020 r., wniosek Gminy Zarzecze o dofinansowanie rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu, znalazł się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania.

9 czerwca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Wójt Gminy Zarzecze – Tomasz Bury, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zofii Wilk podpisali umowę dotacyjną.

Całkowita wartość realizacji zadania opiewa na kwotę 1.990.878 zł. Wkład finansowy Gminy wynosi 960.963 zł. W kwocie tej zawarty jest podatek VAT, który będzie odliczany współczynnikiem metrażowym.

 

W dniu 29 września 2020 r. podpisana została umowa na realizację zadania z firmą SANITEX Sp. z o.o. o wartości 1.992.600 zł brutto. Zgodnie z umową termin zakończenia robót ustalony został na dzień 30 listopada 2021 r.

W dniu 14 października 2020 r. podpisana została umowa na pełnienie nadzoru nad prowadzeniem robót budowlanych z firmą INSTALEX z Grzęski o wartości 14.760,00 zł brutto.