Zarzecze, dnia 18.09.2020 r.

ZP.271.29.2020.PP

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 na sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu”

 

 1. Zamawiający

Gmina Zarzecze

Adres: 37-205 Zarzecze, ul. Długa 7

NIP: 794-16-71-210

REGON: 650900542

Tel. 16 640 15 29

E-mail: inwestycje.zarzecze@post.pl

 

Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie: zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 Euro.
 2. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.
 3. Rodzaj zamówienia: usługa.

 

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego projektu pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu” w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Zadanie współfinansowane – operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na terenie miejscowości Zarzecze (Gmina Zarzecze, powiat przeworski), będzie polegało na rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu (w formule zaprojektuj i wybuduj): opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie stosownych zezwoleń na przebudowę stacji uzdatniania wody w Zarzeczu (mapa, zezwolenia, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, itp.); aktualizacja pomiarów geodezyjnych i nowy pomiar po wykonaniu robót; wykonanie dokumentacji hydrotechnicznej i operatu wodnoprawnego; sprawowanie nadzoru autorskiego; roboty budowlano montażowe: budynek stacji wodociągowej – roboty budowlano-montażowe; instalacje technologiczne w budynku stacji wodociągowej; demontaż i montaż filtrów, aeratora istniejących z wymianą zasypów złoża; rurociągi m-o zbiornik wody – budynek SUW; zbiornik retencyjny żelbetowy V=318m3 – część budowlana i część technologiczna; doprowadzenie energii elektrycznej – sterowanie zbiorników; wymiana pompy głębinowej, głowicy oraz armatury studnia S2; zbiorniki retencyjne – wymiana włazów; studnie ujęcia – wymiana włazów, wywiewek, drabin; doprowadzenie energii elektrycznej do studni i sterowanie S2; sterowanie i trasy kablowe zasilające urządzenia technologiczne; wizualizacja, monitoring SUW; rozruch mechaniczny, technologiczny, badania wody; instalacja fotowoltaiczna 30 kWp.

 

W okresie realizacji projektu do zadań Wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie należało:

 • kontrolowanie poprzez stały nadzór sprawowany w godzinach wykonywania robót i rozliczanie budowy od strony kosztowej, potwierdzanie wykonanych przez Wykonawcę robót oraz ich zakresu finansowego;
 • potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie  Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy;
 • uczestniczenie w spotkaniach i naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie trwania inwestycji;
 • kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót oraz innych dokumentów budowy;
 • reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;
 • ujawnianie występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałanie. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu robót lub w prowadzeniu robót w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, Wykonawcę robót;
 • potwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia Wykonawcy robót z Zamawiającym,
 • przygotowanie danych rzeczowych i finansowych niezbędnych do częściowych i końcowego rozliczenia inwestycji;
 • nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych i końcowego robót;
 • weryfikacja dokumentacji powykonawczej wraz z jej akceptacją i zatwierdzeniem;
 • opracowanie opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru uznanych za nie nadające się do usunięcia;
 • uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez właściwe organy nadzoru oraz inne instytucje kontrolujące projekt i współudział przy realizacji ewentualnych zaleceń pokontrolnych;
 • egzekwowanie od Wykonawcy robót usunięcia usterek zgłaszanych przez użytkownika w trakcie trwania gwarancji i ich odbiór;
 • udział w pracach komisji powołanych do dokonania przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji, objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek na realizowanym zadaniu inwestycyjnym;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z umowy i z ustawy Prawo budowlane.

Nadzór inwestorski prowadzony będzie wg następujących specjalności:

 • branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • branża konstrukcyjno – budowlana;

 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 • Wykonawca (Inspektor Nadzoru) zobowiązany jest do nadzorowania realizacji robót w takich odstępach czasu, aby była zachowana skuteczność nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przyjazdu na teren wykonywania robót na każde żądanie Zamawiającego.
 • Przedłożenie przez Wykonawcę:

– imiennego wykazu osób, którymi dysponuje Wykonawca:

– osób posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w  specjalności: branża  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych (jeśli dotyczy) uzyskanymi  zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) oraz doświadczenie w nadzorowaniu montażu instalacji solarnych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej – minimum 1 osoba

– osób posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uzyskanymi  zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 290) – minimum 1 osoba

– osób posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  w specjalności:  branża konstrukcyjno – budowlana uzyskanymi  zgodnie z odnośnymi przepisami obowiązującymi w miejscu zamieszkania lub siedziby (w Polsce: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity  Dz.U. z 2016 r. poz. 290) – minimum 1 osoba

Dopuszcza się pełnienie przez jedną osobę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w więcej niż jednej branży, pod warunkiem posiadania uprawnień.

Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia realizacji projektu oraz sporządzenia wszelkiej dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z wymogami przewidzianymi dla projektu.

 

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca będzie pełnił swoje obowiązki od dnia podpisania umowy do dnia 31 listopada 2021 r. tj. do czasu zakończenia realizacji projektu oraz sporządzenia wszelkiej dokumentacji rozliczeniowej zgodnie z wymogami przewidzianymi dla projektu.

Termin zakończenia może ulec zmianie w przypadku:

 1. Podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu UM09-65150-UM0900134/19;
 2. działania siły wyższej (np.: niekorzystne warunki atmosferyczne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót przy montażu urządzeń;
 3. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia czynności przewidzianych umową;
 4. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

 

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Dane do kontaktu zostały podane w rozdziale 1 „Zamawiający”.

 Sposób przygotowania Oferty

 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty.
 3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Oferenta ściśle według postanowień Zapytania Ofertowego.
 4. Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza „Oferta” stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Wprowadzenie przez Oferenta jakichkolwiek zmian w „Formularzu ofertowym” spowoduje odrzucenie oferty.
 5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem dużymi drukowanymi literami. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 6. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i złączone z sobą w sposób trwały. Każda strona ma być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze przedsiębiorców, centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Oferenta).
 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez określoną w punkcie poprzedzającym osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferty należy składać:
 • w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do dnia 25 września 2020 r. do godz. 13:00,
 • w formie elektronicznej na adres: Urząd Gminy Zarzecze, 37-205 Zarzecze, ul. Długa 7 (oryginał oferty należy dosłać pocztą)
 1. Wszelkie oferty otrzymane po terminie, określonym w podpunkcie poprzedzającym, nie będą rozpatrywane.

 

Opis sposobu obliczenia ceny

 1. W ofercie należy podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Cenę jak i elementy składowe ceny należy podać w jednym wariancie, w złotych polskich, określoną cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Brak określenia ceny w postaci słownej nie będzie skutkował jej odrzuceniem.
 3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. Udzielenie zamówienia
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.
 3. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią następujące przesłanki:
  1. nie złożono żadnej oferty;
  2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.
 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi w sposób wskazany
  w niniejszym Zapytaniu Ofertowym poszczególnych Wykonawców, którzy złożyli oferty.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do zawarcia umowy, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę
  w sposób przyjęty zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.
 3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne, itp.) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania przed terminem lub nieprzystąpienia do podpisania umowy, bez podania przyczyn, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji względem Zamawiającego z tego tytułu. Od decyzji Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

 

 1. Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do umowy
 2. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
 3. Cena usługi nie będzie podlegała waloryzacji i będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.
 4. Wynagrodzenie będzie płatne etapami, w równych ratach kwartalnych. Termin płatności faktury – 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Formularz ofertowy – inspektor nadzoru

Projekt umowy

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO