Aktualności


Świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego – nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021

Data:
Kategoria: Aktualności

W celu kontynuacji wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

Wnioski można złożyć w formie:

– elektronicznej od dnia 1 lipca 2020r. za pomocą systemu teleinformatycznego (empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną).

– tradycyjnej (papierowej) od dnia 1 sierpnia 2020r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu – pokój Nr 1 lub korespondencyjnie (na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze), a także wrzucając do skrzynki umieszczonej na zewnątrz budynku Urzędu Gminy Zarzecze przy drzwiach wejściowych

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy o rozważenie możliwości załatwienia swojej sprawy drogą elektroniczną.

Formularze są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu – pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zarzecze w zakładce: Jednostki organizacyjne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniżej link do strony BIP:

http://www.zarzecze.itl.pl/bip/

Druki są też dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Dodatkowe informacje w sprawie składania wniosków można uzyskać drogą telefoniczną pod nr  telefonu: (16)-640-11-86

Kryterium dochodowe (miesięcznie na osobę w rodzinie):

  1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 roku będzie wypłacany przy takim samym kryterium dochodowym jak w roku poprzednim, tj.:

– 674 zł lub

– 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością albo orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

W przypadku przekroczenia dochodu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”(tj. rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości).

  1. specjalny zasiłek opiekuńczy

W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego kryterium dochodowe w okresie zasiłkowym 2020/2021 również nie uległo zmianie i wynosi 764,00 zł.

W przypadku przekroczenia dochodu nie obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (ważne zmiany w kryterium dochodowym)

Począwszy od okresu świadczeniowego 2020/2021 tj. od 1 września 2020r.   wzrasta kryterium z kwoty 800,00 zł do kwoty 900,00 zł oraz będzie obowiązywać  zasada „złotówka za złotówkę” (dotychczas takiej reguły w przypadku FA nie było).

 

Dodatkowa informacja:

Podstawą do ustalenia dochodu rodziny w kolejnym okresie składania wniosków są dochody za 2019r. lub w przypadku uzyskania dochodu po roku 2019 jest brany pod uwagę dochód z miesiąca następnego od uzyskanego dochodu (np. jeżeli ktoś podjął zatrudnienie w miesiącu maj 2020r. to należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie za miesiąc czerwiec 2020r.), zaś w przypadku utraty dochodu z roku 2019 należy dołączyć dokument potwierdzający utratę dochodu (m. in. świadectwo pracy, pit-y za 2019r.).

Udostępnij: