Ogłoszenie nr 540270841-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Zarzecze:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 633294-N-2019
Data: 06/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zarzecze, Krajowy numer identyfikacyjny 65090054200000, ul. Długa  7, 37-205  Zarzecze, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6401529 w. 34, e-mail ugzarzecze@post.pl, faks 166 401 579.
Adres strony internetowej (url): www.gminazarzecze.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000,00 PLN ze spłatą w latach 2020 – 2029. Kredyt udzielany będzie zgodnie ze schematem przedstawionym w tabeli oraz planem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Udzielony kredyt oparty będzie o stopę WIBOR 3M według notowań aktualnych na dzień zawarcia umowy i stałą marżę w okresie kredytowania, przy stałej racie kapitałowej. Podstawą wyliczeń kosztu kredytu na potrzeby porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty jest plan spłaty kredytu, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierający następujące założenia: 1. waluta kredytu: złoty polski (PLN); 2. kwota kredytu – 400.000,00 PLN; 3. oprocentowanie w skali roku – według złożonej oferty; 4. data i wysokość postawienia kredytu: w dniu 20.12.2019 r. w pełnej wysokości; 5. częstotliwość płatności rat kapitałowych i odsetkowych – kwartalnie (do ostatniego dnia kwartału); 6. okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 31.12.2029 r. (pierwsza rata płatna w dniu 02.04.2020 r.); 7. spłata rat odsetkowych rozpocznie się w dniu 01.04.2020 r. zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank; 8. spłata rat kapitałowych rozpocznie się w dniu 01.04.2020 r. zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank; 9. termin spłaty kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych – kwartalnie na ostatni dzień każdego kwartału, zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank; 10. ilość rat kapitałowych – 40 11. sposób zaokrąglania rat kapitałowych do 1,00 zł 12. metoda wyznaczania rat – kapitałowa; 13. sposób ściągania odsetek – według salda kredytu (formuła 365/366), 14. prowizja bankowa za udzielenie kredytu – według złożonej oferty – pobrana będzie od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; 15. prowizja bankowa naliczana będzie jednorazowo od wysokości rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; 16. wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za przedterminową spłatę kredytu; 17. wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za niewykorzystaną część kredytu. Każdorazowa rata kapitałowa (Rk) wyniesie 10.000,00 PLN
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000,00 PLN ze spłatą w latach 2020 – 2029. Kredyt udzielany będzie zgodnie ze schematem przedstawionym w tabeli oraz planem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Udzielony kredyt oparty będzie o stopę WIBOR 3M według notowań aktualnych na dzień zawarcia umowy i stałą marżę w okresie kredytowania, przy stałej racie kapitałowej. Podstawą wyliczeń kosztu kredytu na potrzeby porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty jest plan spłaty kredytu, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierający następujące założenia: 1. waluta kredytu: złoty polski (PLN); 2. kwota kredytu – 400.000,00 PLN; 3. oprocentowanie w skali roku – według złożonej oferty; 4. data i wysokość postawienia kredytu: w dniu 20.12.2019 r. w pełnej wysokości; 5. częstotliwość płatności rat kapitałowych i odsetkowych – kwartalnie (do ostatniego dnia kwartału); 6. okres karencji w spłacie rat kapitałowych: pierwsza rata płatna w dniu 31.03.2020 r. 7. spłata rat odsetkowych rozpocznie się w dniu 31.03.2020 r. zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank; 8. spłata rat kapitałowych rozpocznie się w dniu 31.03.2020 r. zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank; 9. termin spłaty kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych – kwartalnie na ostatni dzień każdego kwartału, zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank; 10. ilość rat kapitałowych – 40 11. sposób zaokrąglania rat kapitałowych do 1,00 zł 12. metoda wyznaczania rat – kapitałowa; 13. sposób ściągania odsetek – według salda kredytu (formuła 365/366), 14. prowizja bankowa za udzielenie kredytu – według złożonej oferty – pobrana będzie od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; 15. prowizja bankowa naliczana będzie jednorazowo od wysokości rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; 16. wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za przedterminową spłatę kredytu; 17. wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za niewykorzystaną część kredytu. Każdorazowa rata kapitałowa (Rk) wyniesie 10.000,00 PLNMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 5

Ogłoszenie nr 633294-N-2019 z dnia 2019-12-06 r.

Gmina Zarzecze: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 PLN
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zarzecze, krajowy numer identyfikacyjny 65090054200000, ul. Długa  7 , 37-205  Zarzecze, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 016 6401529 w. 34, , e-mail ugzarzecze@post.pl, , faks 166 401 579.
Adres strony internetowej (URL): www.gminazarzecze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://gminazarzecze.pl/udzielenie-kredytu-dlugoterminowego-w-wysokosci-400-000-pln/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://gminazarzecze.pl/udzielenie-kredytu-dlugoterminowego-w-wysokosci-400-000-pln/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie
Adres:
Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000 PLN
Numer referencyjny: ZP.271.24.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400.000,00 PLN ze spłatą w latach 2020 – 2029. Kredyt udzielany będzie zgodnie ze schematem przedstawionym w tabeli oraz planem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Udzielony kredyt oparty będzie o stopę WIBOR 3M według notowań aktualnych na dzień zawarcia umowy i stałą marżę w okresie kredytowania, przy stałej racie kapitałowej. Podstawą wyliczeń kosztu kredytu na potrzeby porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty jest plan spłaty kredytu, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierający następujące założenia: 1. waluta kredytu: złoty polski (PLN); 2. kwota kredytu – 400.000,00 PLN; 3. oprocentowanie w skali roku – według złożonej oferty; 4. data i wysokość postawienia kredytu: w dniu 20.12.2019 r. w pełnej wysokości; 5. częstotliwość płatności rat kapitałowych i odsetkowych – kwartalnie (do ostatniego dnia kwartału); 6. okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 31.12.2029 r. (pierwsza rata płatna w dniu 02.04.2020 r.); 7. spłata rat odsetkowych rozpocznie się w dniu 01.04.2020 r. zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank; 8. spłata rat kapitałowych rozpocznie się w dniu 01.04.2020 r. zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank; 9. termin spłaty kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych – kwartalnie na ostatni dzień każdego kwartału, zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank; 10. ilość rat kapitałowych – 40 11. sposób zaokrąglania rat kapitałowych do 1,00 zł 12. metoda wyznaczania rat – kapitałowa; 13. sposób ściągania odsetek – według salda kredytu (formuła 365/366), 14. prowizja bankowa za udzielenie kredytu – według złożonej oferty – pobrana będzie od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; 15. prowizja bankowa naliczana będzie jednorazowo od wysokości rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; 16. wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za przedterminową spłatę kredytu; 17. wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za niewykorzystaną część kredytu. Każdorazowa rata kapitałowa (Rk) wyniesie 10.000,00 PLN

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2029-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2029-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpNie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Katalog zmian określony został w rozdziale XXII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane:Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

DO POBRANIA