Zarzecze, dnia 15.01.2020 r.

ZP.271.1.2.2020

Do Wykonawców

 ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze zaprasza do składania ofert na:  

Usługa koparko-ładowarką na potrzeby Gminy Zarzecze

 

Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje pracę sprzętu koparko-ładowarki na potrzeby Gminy Zarzecze w ilości 200 maszyno-godzin w celu:

a) załadunek/rozładunek materiałów sypkich, materiałów na paletach;

b) wykonywanie robót ziemnych przy pracach remontowo-budowlanych, drogowych i melioracyjnych (wykopy, korytowanie, skarpowanie, ładowanie);

c) usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

 1. Liczba godzin jest orientacyjna i może zostać zwiększona w trakcie okresu umowy.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzętu wraz z operatorem w ciągu 3 godzin od zgłoszenia telefonicznego upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Zarzecze o zapotrzebowaniu na w/w sprzęt.
 3. Zamawiający nie pokrywa kosztów dostarczenia sprzętu na miejsce pracy.
 4. Podstawą rozliczenia godzin pracy maszyny będzie karta pracy sprzętu podpisana po każdej robocie przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Zarzecze.
 5. Zapłata za pracę koparko-ładowarki nastąpi raz na koniec danego miesiąca zgodnie z kartami prac sprzętu.

 

 • Informacje ogólne:
 1. Termin realizacji zamówienia: 31 grudnia 2020 r.
 2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
 3. Termin złożenia oferty: do 17 stycznia 2020 r. 12:00 w formie listu z dopiskiem na kopercie „Usługa koparko-ładowarką (nie otwierać przed 17.01.2020 r.  godz. 12:15)”
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 17.01.2020 r., godz. 12:15
 5. Warunki płatności: przelew, 14 dni od daty otrzymania faktury.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, kom. 695 553 332

 

Oferta koparka 2020 powtórka

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO