Zarzecze, dnia 5.09.2019 r.

ZP.271.19.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 I. Zamawiający:

Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze

tel.16 640 15 29, fax: 16 640 15 79,

osoba prowadząca: Anna Baran

II. Przedmiot zamówienia:

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) o wartości netto poniżej 30 000 € zapraszam do złożenia oferty na zadanie pn.:

 ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarzecze w 2019 roku”.

 

III. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Na przedmiot zamówienia składa się usługa zebrania, pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania płyt azbestowych falistych i płaskich z nieruchomości gruntowych z terenu Gminy Zarzecze.

Szacunkowa ilość odpadów azbestowych: do zebrania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania – 15,714 Mg.

Przez pojęcie zbieranie należy rozumieć odbiór materiałów zawierających azbest złożony na posesjach wskazanych w wykazie – materiał taki często jest niezabezpieczony, nie zapakowany w postaci luźnych płyt spoczywających na podłożu.

Wykaz nieruchomości, na których zgromadzony jest azbest znajduję się w załączniku do umowy.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustali szczegółowy harmonogram realizacji zadania umożliwiający odpowiednio wczesne poinformowanie właścicieli nieruchomości  o zamiarze wykonania prac związanych z zabraniem odpadów azbestowych.

Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być nie dłuższy niż do dnia 30.09.2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia bądź zwiększenia zakresu zleconego do wykonywania prac zgodnie z bieżącymi potrzebami. Wskazane ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości.

Rzeczywisty zakres zamówienia będzie ustalony na postawie potwierdzeń faktycznej ilości odebranego odpadu azbestu przez właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania odpadów na składowisko.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi budowlanemu (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649).

W/w zgłoszenie Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy dostarczyć Zamawiającemu.

Każdorazowe zebranie, uporządkowanie i usuniecie odpadów azbestowych wymaga potwierdzenia kartą przekazania odpadu do utylizacji oraz oświadczenia Wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego  z zachowaniem przepisów odrębnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 nr 71, poz.649).

Karta przekazania odpadu oraz oświadczenie wykonawcy winno być sporządzone w trzech egzemplarzach (po jednym dla wykonawcy, zamawiającego oraz właściciela nieruchomości). Koszt ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca.

Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prac podpisany przez Wykonawcę, właściciela nieruchomości (zarządcę) do którego należy azbest oraz upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy Zarzecze.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarzecze na lata 2012- 2032”.
 • Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( U. z 2019 r., poz. 1403).
 • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., 799).
 • Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz.l824).
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004r. Nr 71, poz. 649).
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 r. Nr 249, poz.1673).
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania  i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz.3l).
 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).
 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

Wykonawca musi dysponować odpowiednimi urządzeniami i sprzętem umożliwiającym ważenie unieszkodliwianych płyt na miejscu/posesji wykonywanych prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w czynnościach ważenia odebranych odpadów oraz do wskazania miejsca ważenia na terenie Gminy Zarzecze lub w bezpośrednim sąsiedztwie.

Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów:  CPV – 90650000-8.

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy- wg załączonego wzoru – zał. nr 1 – POBIERZ TUTAJ
 • kosztorys ofertowy – kalkulacje kosztów opracowany w oparciu o załączony druk – zał. nr 2 – POBIERZ TUTAJ
 • parafowany wzór umowy zał. nr 3 – POBIERZ TUTAJ
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
 • oświadczenie wykonawcy stanowiące zał. nr 4,
 • kopię dokumentów potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty – zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. 2004r. Nr71, poz. 649) oraz innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień przez Wykonawcę.

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  i  Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu i złożyć osobiście lub faxem  w terminie do dnia 13 września 2019 r., do godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze (sekretariat).

VIII. Podstawą wyboru oferty będzie kryterium:

 cena: max ilość 100 pkt.

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o kosztorys ofertowy- kalkulację kosztów (załącznik nr 2)  przy zachowaniu następujących założeń:

 1. Ceny jednostkowe należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb opisanymi poniżej.
 2. Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu ofertowym cenę netto i cenę brutto za wykonanie zamówienia oraz wartość podatku VAT.
 3. W cenie ofertowej przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.
 4. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 5. Do formularza oferty należy wpisać kwotę z kosztorysu ofertowego- kalkulacji kosztów.
 6. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o l. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.
 7. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich.
 8. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

IX. Informacje o formalnościach.

 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną i spełniająca wszystkie stawiane wymagania.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
 6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1), zwanego „RODO”, Zamawiający informuje, że jest administratorem podanych przez Wykonawcę, będącym osobą fizyczną, danych osobowych. Powyższe dotyczy także osoby fizycznej reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, jak również osoby fizycznej wymienionej w ofercie Wykonawcy i skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli oferta Wykonawcy zostanie wybrana i dojdzie do zawarcia umowy.
 2. Wójt Gminy Zarzecze wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych oraz wykonywania przez osoby fizyczne, których dane są przetwarzanie, praw przysługujących na mocy powołanego na wstępie rozporządzenia. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail: gmina@zarzecze.itl.pl lub telefonicznie na nr tel. 16 640-15-29 wew. 28 oraz pisemnie na adres: Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37 – 205 Zarzecze.
 3. Dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy i zawarcia umowy w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji obowiązków ciążących na Zamawiającym, jako administratorze danych, a wynikających z przepisów prawa, w tym: wykonywania obowiązków sprawozdawczych i wynikających z przepisów o archiwizacji; ustalania, dochodzenia, egzekwowania roszczeń lub ochrony praw związanych z wykonywaniem umowy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym:
  1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
  2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,
  3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane:
  1) organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  2) podmiotom, którym Zamawiający udostępnia dane osobowe, jeżeli ich udostępnienie jest niezbędne do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego (operatorom pocztowym, kurierom itp.),
  3) podmiotom i osobom, które wykonują na rzecz Zamawiającego obowiązki umowne i którym Zamawiający powierza przetwarzanie danych
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane w okresie:
  1) do upływu właściwych terminów wynikających z kategorii archiwalnej określonej w obowiązujących przepisach prawa,
  2) w przypadku zawarcia umowy – w okresie koniecznym dla ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony praw związanych z wykonywaniem umowy oraz do upływu właściwych terminów wynikających z przepisów szczególnych (dane osobowe
  z dokumentacji podatkowej i księgowej).
 8. Osobom fizycznym, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo:
  1) dostępu do treści swoich danych oraz do ich otrzymania,
  2) żądania ich sprostowania (sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych),
  3) żądania ograniczenia przetwarzania,
  4) żądania usunięcia danych osobowych pod warunkiem, że ich przetwarzanie nie jest niezbędne do:
  a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Zamawiający (administrator),
  b) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku, gdy:
  a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  b) dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Zamawiającego (administratora) lub osoby trzeciej.
  c) do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Zamawiającego danych osobowych
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu, które mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych osobowych (jeżeli jest to technicznie możliwe a dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy).
 9. Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania,
  że dane przetwarzanie są niezgodnie z prawem.
 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i jest związane z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
 11. Dane nie będą poddawane profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji).

 

Protokół rozeznania cenowego