Aktualności


Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Data:
Kategoria: Aktualności

UWAGA! 31 stycznia 2022 r. upływa termin na złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wójt Gminy Zarzecze przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2022 r. upływa termin do:

  1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Zarzecze, ul. Długa 7 lub nadać listem w punkcie pocztowym Poczty Polskiej.

  1. 2. Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

      Przedmiotowej wpłaty należy dokonać:

– przelewem na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Przeworsk 27 9106 0008 2002 0000 0794 0002

Czynności związane z naliczaniem opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizuje pracownik Urzędu Gminy Zarzecze pok. nr 6.

Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.:

  1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.).
  2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zarzecze, ul. Długa7 lub dzwoniąc pod nr tel. 16 640-15-29

Oświadczenie o wartości sprzedaży – rok 2022.doc- pobierz

Udostępnij: