Aktualności


V SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j .Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuje się na dzień 27 marca 2019r. (tj. środa) na godz. 1300 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

V SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie,
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
3. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
5. Prezentacja założeń Projektu Liderzy Kooperacji,
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
7. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zarzecze na lata 2014-2020,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzania zamian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarzecze,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego Apel Rady Gminy Tryńcza na rzecz przywrócenia działalności Fabryki Wagonów Gniewczyna S.A. ,
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zarzecze”,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/246/2017 Rady Gminy Zarzecze w spawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości , którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych,
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zarzecze na 2019 rok”,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Zarzecze z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu wchodzącej w skład Zespołu w Zarzeczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Zarzeczu wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Zarzeczu,
16. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XXII/174/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zarzecze,
18. Dyskusja, wolne wnioski,
19. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

TRANSMISJA

 

Udostępnij: