Aktualności


VI SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506) zwołuje się na dzień 29 maja 2019r. (tj. środa) na godz. 13:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 VI SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej,
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Przeworskiego zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/174/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w Zarzeczu,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Zarzeczu,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
 18. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy,
 19. Dyskusja, wolne wnioski,
 20. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

LINK DO TRANSMISJI

Udostępnij: