Aktualności


VII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506)

zwołuje się na dzień 26 czerwca 2019 r. (tj. środa) na godz. 11:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 VII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 z następującym porządkiem obrad:  

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej,
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Zarzecze,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zarzecze absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Zarzeczu,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w Zarzeczu,
 16. Dyskusja, wolne wnioski,
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

TRANSMISJA Z OBRAD

Udostępnij: