Aktualności


Wnioski o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy oraz o refinansowanie kosztów pobytu.

Data:
Kategoria: Aktualności

Wnioski o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy oraz o refinansowanie kosztów pobytu.


Urząd Gminy Zarzecze informuje, że osoby, które przybyły do Polski z Ukrainy w wyniku trwającej w tym kraju wojny i zechcą pozostać w Polsce, będą mogły złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL, a osoby, które gościom z Ukrainy udzieliły schronienia, mogą wnioskować o refundację kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Wniosek, składa się osobiście w siedzibie organu gminy w postaci papierowej, podpisany, wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka nastąpić miało by w oparciu  o oświadczenie.

Do wniosku: dołącza się fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany (spełniającą wymagania dla zdjęcia do dowodu osobistego), pobierane są odciski palców.

Tożsamość osób potwierdza się na podstawie paszportu, a w razie jego braku, innego dokumentu ze zdjęciem (ukraiński dowód osobisty, prawo jazdy itp.) w przypadku dzieci dopuszcza się dokument potwierdzający urodzenie.
W razie braku dokumentów przyjmowane jest oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Po nadaniu numeru PESEL dla osób pełnoletnich może być założony profil zaufany. W tym celu osoba musi podać  polski numer telefonu komórkowego oraz adres poczty e-mailowej.

Wnioski o refinansowanie kosztów pobytu uchodźców mogą składać mieszkańcy, którzy zapewnili zakwaterowanie
i wyżywienie osobom z Ukrainy. Przysługuje im refinansowanie wysokości 40 zł za dzień za osobę – od momentu udzielenia im schronienia, bez względu na datę złożenia wniosku, ponieważ środki będą wypłacane wstecz. Dofinansowanie dla Polaków udzielających schronienia uchodźcom będzie wypłacane za okres wynoszący do 60 dni, co oznacza, że jego maksymalna miesięczna kwota może wynosić 1200 zł.
W przypadku dalszej pomocy wniosek trzeba będzie składać kolejny raz.

Wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie -pokój nr 14,
Wniosek o refinansowanie kosztów- pokój nr 6. 

Wzór wniosku o nadanie numeru PESELpobierz
Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy pobierz
Karta osoby przyjętej do zakwaterowaniapobierz

Udostępnij: