Zarzecze, dnia 28.12.2020 r.

ZP.271.35.2020.PP

Gmina Zarzecze zaprasza Wykonawców gotowych wykonać usługę w zakresie projektowym do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z placem zabaw oraz siłownią plenerową przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie na działce nr 1275 oraz Szkole przy Podstawowej im. Brata Alberta w Żurawiczkach na działce nr 536/9.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tekst jednolity) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

Zamawiający:

Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dwóch odrębnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z placami zabaw oraz siłownią plenerową przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siennowie na działce nr 1275 oraz Szkole przy Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach na działce nr 536/9

Zakres prac projektowych:

 1. opracowanie wniosku oraz koncepcji architektonicznej do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 2. wykonanie badań gruntowych sprawdzających nośność gruntu i poziom występowania wód gruntowych,
 3. sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 4. dokonanie wszelkich uzgodnień dokumentacji projektowej,
 5. uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego jeżeli zachodzi taka konieczność
 6. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

Dla działek, na których planowana jest realizacja inwestycji, nie ma ustanowionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym należy wystąpić o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Działki są obecnie w trakcie postępowania scaleniowego. Obecnie na obydwu działkach jest szkolne boisko z nawierzchnią trawiastą. Opracowanie mapy do celów projektowych zapewnia Zamawiający, zgodnie z art. 27a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333).

Wymagania Zamawiającego odnośnie planowanych inwestycji:

 1. boisko wielofunkcyjne o powierzchni nie większej niż 700 m2, o nawierzchni poliuretanowej, na podbudowie betonowej lub asfaltowej, do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, badmintona wraz przyległymi bezpośrednio do boiska placami zabaw z siłownią zewnętrzną; boisko powinno być ogrodzone i wyposażone w piłkochwyty.
 2. drenaż oraz powierzchniowe odwodnienie płyty boiska wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej – jeżeli będzie to niezbędne do prawidłowej eksploatacji boiska,
 3. dojście do boiska do istniejących ciągów pieszych chodnikiem z kostki betonowej,
 4. elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica z regulaminem korzystania z obiektu.Miejsce, sposób i termin składania ofert.
  • Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Urzędzie Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze
   w terminie do dnia 5 stycznia 2021 r. do godz. 14:00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie projektów budowlanych boisk wielofunkcyjnych”
  • Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą dokumentację projektową (5 egzemplarzy), kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (po 2 egzemplarze) oraz wersję elektroniczną dokumentacji (nośnik: płyta CD lub pamięć USB). Cena powinna być przedstawiona jako wartość netto plus podatek VAT według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  • Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Zarzecze po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

   Opis warunków udziału w postępowaniu:

   • Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty:Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia lub przewidzianych do jego realizacji we wszystkich branżach projektowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, wraz z podaniem posiadanych uprawnień właściwych dla funkcji, które mają pełnić; w tym jedna osoba musi posiadać uprawnienia w specjalności architektonicznej.
    • Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.
    • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w załączonym do oferty dokumencie lub przez ustanowionego pełnomocnika.

     Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
     60 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie dokumentacji

Wymagany okres gwarancji wynosi: 12-miesięcy.

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie usługi. W przypadku braku wystarczających środków finansowych zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji złożonych ofert cenowych.

Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej www.gminazarzecze.pl w zakładce „Przetargi”.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień jest Paweł Płocica, tel. 16 640 15 29 wew. 34, e-mail: inwestycje.zarzecze@post.pl

Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej www.gminazarzecze.pl

 

Oferta

Protokół rozpoznania cenowego