Aktualności


X SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019. 506) zwołuje się na dzień
30 września 2019r.  (tj. poniedziałek) na godz. 1000 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

X SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządcą jest Gmina Zarzecze, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zarzeczu,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia realizacji projektu pn. „Nowe umiejętności – nowe możliwości” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4.,
 12. Dyskusja, wolne wnioski,
 13. Zamknięcie obrad Sesji.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

 

                                                                                                                                                                            Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                                             Wiktor Koba

TRANSMISJA Z OBRAD

Udostępnij: