Aktualności


XII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019.506) zwołuje się na dzień
22 listopada 2019 r. (tj. piątek) na godz. 17:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

XII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarzecze,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z prośbą o wstawiennictwo i pomoc w wstrzymaniu wykonania decyzji o likwidacji Oddziału Położniczo – Ginekologicznego oraz Neonatologicznego w Szpitalu Powiatowym w Przeworsku,
 13. Dyskusja, wolne wnioski,
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

TRANSMISJA Z OBRAD

Udostępnij: