Aktualności


XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 27.11.2019 r.

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506) zwołuje się na dzień 3 grudnia 2019r. (tj. wtorek) na godz. 1700 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

z następującym porządkiem obrad:  

  1. Otwarcie,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Przyjęcie porządku obrad,
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
  5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Zarzecze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.,
  9. Dyskusja, wolne wnioski,
  10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

LINK DO TRANSMISJI

Udostępnij: