Aktualności


XIV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 20.12.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019. 506)

zwołuje się na dzień 30 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 10:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XIV SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zarzecze do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniska dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
 13. Dyskusja, wolne wnioski,
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

LINK DO TRANSMISJI

 

Udostępnij: