Aktualności


XIX SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 16.06.2020 r.

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
zwołuje się na dzień 30 czerwca 2020 r. (tj. wtorek) na godz. 13:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XIX SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 

z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Zarzecze,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zarzecze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zarzecze za 2019 rok,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zarzecze absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zarzecze”,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 16. Dyskusja, wolne wnioski,
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

 

       Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

 

 

Udostępnij: