Aktualności


XL SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 29 czerwca 2022r. (tj. środa) na godz. 1100 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XL SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Zarzecze za rok 2021,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zarzecze wotum zaufania,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zarzecze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zarzecze za 2021 rok,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zarzecze absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r.,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2022 – 2032,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zarzecze, informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu,
 15. Dyskusja, wolne wnioski,
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Udostępnij: