Aktualności


XLIV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 24 listopada 2022r. (tj. czwartek) na godz. 1400 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XLIV SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na opracowanie podstawowej dokumentacji technicznej na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siennów , Maćkówka , Pełnatycze Zarzecze”,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2022 – 2032,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami celem zaopiniowania projektów zmiany statutów sołectw Gminy Zarzecze oraz statutu Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Łapajówce,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Zarzecze w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zarzecze,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zarzecze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
 16. Oświadczenie Nr 1/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie poparcia starań gminy Solina dotyczących pilnego podjęcia działań w zakresie oczyszczania dorzeczy Jeziora Solińskiego i Jeziora Myczkowieckiego,
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022,
 18. Dyskusja, wolne wnioski,
 19. Zamknięcie obrad Sesji.

Udostępnij: