Aktualności


XLIX SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055.) zwołuje się na dzień 12 kwietnia 2023r. (tj. środa) na godz. 1400 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XLIX SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru na inwestycji pn. „Przebudowa budynków edukacyjnych w Gminie Zarzecze”,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru na inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w formule zaprojektuj – wybuduj”,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2023-2033,
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022,
 12. Dyskusja, wolne wnioski,
 13. Zamknięcie obrad Sesji.

Udostępnij: