Aktualności


XLVI SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.), oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055.) zwołuje się na dzień 29 grudnia 2022r. (tj. czwartek) na godz. 1200 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XLVI SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego,
 8. Podjęcie uchwały budżetowej na 2023 rok,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na 2023 rok,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX//121/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zarzecze”,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dostępu do opieki na odległości w 2023r.”,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Zarzecze,
 15. Dyskusja, wolne wnioski,
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Udostępnij: