Aktualności


XLVII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055.) zwołuje się na dzień 2 lutego 2023r. (tj. czwartek) na godz. 1400 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XLVII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Zarzecze,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Siennów,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Rożniatów,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Kisielów,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Maćkówka,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Pełnatycze,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Łapajówka,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Zalesie,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Żurawiczki,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Rodziny Rady Gminy Zarzecze na 2023 rok,
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Zarzecze na 2023 rok,
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zarzecze na 2023 rok
 25. Dyskusja, wolne wnioski,
 26. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Udostępnij: