Aktualności


XLVIII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055.) zwołuje się na dzień 15 marca 2023r. (tj. środa) na godz. 1200 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

XLVIII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru na inwestycji pn.”Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj – wybuduj”,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2023-2033,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zarzecze na 2023 rok”,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/310/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zarzecze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/273/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,
 13. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zarzecze na lata 2021-2023,
 14. Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zarzecze na lata 2021-2026,
 15. Dyskusja, wolne wnioski,
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ww. ustawy.

 

Udostępnij: